All posts filed under: Chugoku

Japan North – South : EP20 Miyajima

20 พฤศจิกายน 2555 (อังคาร)  เช้าวันนี้เราออกจากโอซาก้าแต่เช้าตรู่เพราะยังเหลืออีก 3 เมืองที่ต้องผ่านวันนี้ หนึ่งในกิจกรรมแรกของเช้าวันนี้คือ แวะเมืองโกเบ และด้วยความอยากลองรถไฟช่วงเช้าของญี่ปุ่น จากโอซาก้านั่งรถไฟไปโกเบ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)